IESESELSFRËNN LËTZEBUERG a.s.b.l. – RC F6302

 

Mir sin eng Associatioun ouni Gewënn Zweck, déi 2001 gegrënnt gouf:

–  fir d’Ieselshalter zu Lëtzebuerg zesummenzeféieren,

–  fir hir Interessien ze vertrieden,

–  fir en Informatiounsaustausch ze erméiglechen, hei an am Ausland,

–  fir Fräizeitaktivitéiten mat den Ieselen ze organiséieren.