Depuis plus d’un demi-siècle, DACO vous fournit du matériel pour les espaces verts, les communes, l’industrie et l’agriculture.

Les matériels vendus par DACO vont de la tronçonneuse, divers types de motoculteurs et motofaucheuses, des machines spécialisées pour l’entretien des terrains de Golf, divers véhicules et matériels à traction électrique, en passant par les tracteurs compacts et agricoles, aux véhicules spécialisés à voie étroite jusqu’à la balayeuse de voirie, des bennes à ordure, des hydro-cureuses et de très nombreux équipements pouvant être montés sur différents véhicules porteurs tel que des tondeuses avec ou sans bac, des broyeurs de divers végétaux, des remorques aspiratrices, des herses, des fraises, etc…

Les marques représentées sont de renommée mondiale, et représentées par DACO depuis de nombreuses années, tel que : CUB CADET (MTD), ECHO, CRANER, KUBOTA, REFORM, BARONESS, LADOG, GARIA, RAVO, FAUN, PELLENC, ECHO, GRAMER, FERRARI, OREC, NOREMAT, TRILO, etc…

Fort d’une équipe de spécialistes dans la réparation, l’entretien et le conseil, DACO saura vous conseiller, entretenir et réparer vos divers matériels avec une efficacité hors pair.

Equipé d’une flotte de véhicules d’entretien, de livraison et de transport, DACO saura vous livrer et dépanner dans les plus brefs délais

Toute notre équipe vous remercie et est heureuse de pouvoir vous offrir le meilleur d’eux même et du marché.

 

 

Seit mehr als einem halben Jahrhundert beliefert DACO Sie mit Geräten für Grünflächen, Kommunen, Industrie und Landwirtschaft.

Die von DACO verkaufte Ausrüstung reicht von Kettensägen, verschiedenen Arten von Kultivatoren und Motormähern, Spezialmaschinen für die Golfplatzpflege, unterschiedliche Fahrzeuge und elektrisch angetriebene Geräte bis hin zu kompakten und landwirtschaftlichen Traktoren, zu spezialisierten Schmalspurfahrzeugen bis hin zu Straßenkehrmaschinen, Müllkippern und einer breiten Palette von Geräten, die an verschiedene Trägerfahrzeuge angebaut werden können, wie z.B. Mähgeräte mit oder ohne Behälter, Häcksler für verschiedene Vegetationstypen, Sauger Anhänger, Eggen, Bodenfräse, usw…

Die vertretenen Marken sind weltbekannt und werden seit vielen Jahren von DACO vertreten, wie zum Beispiel CUB CADET (MTD), ECHO, CRANER, KUBOTA, REFORM, BARONESS, LADOG, GARIA, RAVO, FAUN, PELLENC, ECHO, GRAMER, FERRARI, OREC, NOREMAT, TRILO, etc…

Mit einem Team von Spezialisten für Reparatur, Wartung und Beratung wird DACO in der Lage sein, Sie zu beraten, Ihnen Wartung anzubieten und Ihre verschiedenen Geräte mit beispielloser Effizienz zu reparieren.

Ausgestattet mit einer Flotte von Wartungs-, Liefer- und Transportfahrzeugen ist DACO in der Lage, Ihre Ausrüstung so schnell wie möglich zu liefern und zu reparieren.

Unser gesamtes Team dankt Ihnen und freut sich, Ihnen das Beste von sich und dem Markt bieten zu können.

 

For more than half a century DACO has been supplying you with equipment for green spaces, municipalities, industry and agriculture.

The equipment sold by DACO ranges from chain saws, various types of cultivators and motor mowers, special machines for golf course maintenance, various vehicles and electrically driven equipment to compact and agricultural tractors, specialized narrow track vehicles to street sweepers, dumpers, hydro sweepers and a wide range of equipment that can be attached to various carrier vehicles, such as Mowers with or without container, shredders for different types of vegetation, vacuum cleaners, trailers, harrows, soil tillers, etc.

The brands represented are world famous and have been represented by DACO for many years, such as: CUB CADET (MTD), ECHO, CRANER, KUBOTA, REFORM, BARONESS, LADOG, GARIA, RAVO, FAUN, PELLENC, ECHO, GRAMER, FERRARI, OREC, NOREMAT, TRILO, etc…

With a team of specialists in repair, maintenance and advice, DACO will be able to advise you, offer you maintenance and repair your various equipment with unprecedented efficiency.

Equipped with a fleet of maintenance, delivery and transport vehicles, DACO can deliver and repair your equipment as quickly as possible.

Our entire team would like to thank you and looks forward to offering you the best of itself and the market.

 

DACO huet Iech méi wéi en halleft Joerhonnert u Équipement fir gréng Raim, Gemengen, Industrie a Landwirtschaft geliwwert.

D’Ausrüstung, déi vun DACO verkaaft gëtt, rangéiert vu Kettensägen, verschidden Zorten vu Kultivatoren a Motorsmieren, Spezialmaschinne fir Golfhalterhaltung, verschidde Gefierer an elektresch ugedriwwe Geräter bis kompakt an landwirtschaftlech Traktoren, zu spezialiséierten schmueler Gefierer bis Stroosseschweider, Dumpwagen, Hydraulikfeier an een breet Palette vun Apparater, déi un verschidde Verkéiersgefierer befestegt kënne ginn, sou Maueren mat oder ouni Hopper, Schreddercher fir verschidden Zorten vu Vegetatioun, Sauganhänger, Harven, Buedemfrënn, asw.

D’Vertrieder vun de Marken si weltberühmt a si goufe ville Joeren duerch DACO vertruede, sou wéi: CUB CADET (MTD), ECHO, CRANER, KUBOTA, REFORM, BARONESS, LADOG, GARIA, RAVO, FAUN, PELLENC, ECHO, GRAMER, FERRARI, OREC, NOREMAT, TRILO, etc…

Mat engem Team vu Spezialisten fir Reparatur, Ënnerhalt a Berodung, kann DACO Iech beroden, Iech Entretien ubidden an Är verschidden Apparater mat onendlechem Effizienz reparéieren.

EAC ass mat enger Flott vun Ënnerhalt, Liwwerung an Transport Gefierer erlaabt DACO Är Ausrüstung sou séier wéi méiglech ze liwweren an ze flécken.

Eis ganz Equipe seet Iech Merci a freeën eis Iech dat Bescht vu Iech selwer an um Maart kënnen ze bidden.

 

Há mais de meio século que a DACO lhe fornece equipamento para espaços verdes, municípios, indústria e agricultura.

Os equipamentos vendidos pela DACO vão desde motosserras, vários tipos de motocultivadores e motogadanheiras, máquinas especiais para a manutenção de campos de golfe, vários veículos e equipamento eléctrico até tractores compactos e agrícolas, veículos especializados de via estreita até varredoras de rua, basculantes, vassouras hidráulicas e uma vasta gama de equipamentos que podem ser acoplados a vários veículos de transporte, tais como Ceifeiras com ou sem tremonha, trituradores para diferentes tipos de vegetação, aspiradores, reboques, grades, fracturas de solo, etc.

As marcas representadas são mundialmente famosas e têm sido representadas pela DACO há muitos anos, tais como: KUBOTA, REFORM, BARONESS, LADOG, GARIA, RAVO, FAUN, PELLENC, ECHO, GRAMER, FERRARI, OREC, NOREMAT, TRILO, etc…

Com uma equipa de especialistas em reparação, manutenção e aconselhamento, a DACO poderá aconselhá-lo, oferecer-lhe a manutenção e reparação dos seus vários equipamentos com uma eficiência sem precedentes.

Equipada com uma frota de veículos de manutenção, entrega e transporte, a DACO está apta a entregar e reparar o seu equipamento o mais rapidamente possível.

Toda a nossa equipa gostaria de lhe agradecer e espera poder oferecer-lhe o melhor de si e do mercado.