Zënter hirer Grënnung am Joer 2004 huet d’Waasserverwaltung (AGE), déi dem Ministère fir Ëmwelt, Klima an nohalteg Entwécklung ënnersteet, d’Aufgab fir eng nohalteg an integréiert Gestioun vun de Waasserressourcen zu Lëtzebuerg ze garantéieren.

D’Aarbecht vun der AGE, an Zesummenaarbecht mat enger grousser Zuel vu Partner, beinhalt d’Iwwerwaachung vun der Drénkwaasserversuergung, d’Iwwerwaachung an de Schutz vun Uewerflächegewässer an dem Grondwaasser souwéi eng integréiert Gestioun vum Héichwaasserrisiko. D’AGE koordinéiert och d’Planung vun der Ofwaasserbehandlung, beschäftegt sech mat duerch Accidenter verursaachte Waasserverschmotzungen, mat den Héichwaasserprevisiounenan den Autorisatiounen am Waasserberäich. Eng weider wichteg Aufgab vun der AGE ass et fir Lëtzebuerg, ënner anerem, an den internationale Flosskommissiounen ze vertrieden.

         

Seit ihrer Gründung im Jahr 2004, hat die Wasserwirtschaftsverwaltung (AGE), die dem Ministerium für Umwelt, Klima und nachhaltige Entwicklung untersteht, die Aufgabe, eine nachhaltige und integrierte Bewirtschaftung der Wasserressourcen in Luxemburg sicherzustellen.

Die Arbeit der AGE, in Zusammenarbeit mit einer Vielzahl von Partnern, umfasst insbesondere die Überwachung der Trinkwasserversorgung, die Überwachung und den Schutz von Oberflächengewässern und des Grundwassers, sowie ein integriertes Hochwasserrisikomanagement. Die AGE koordiniert zudem die Planung der Abwasserbehandlung, befasst sich mit unfallbedingten Wasserverschmutzungen, der Hochwasservorhersage sowie wasserrechtlichen Genehmigungen. Eine weitere wichtige Aufgabe der AGE ist die Vertretung Luxemburgs, unter anderem, in den internationalen Flusskommissionen.